20 de desembre del 2013

EL POSSIBLE CANVI DEL NOM DEL MUNICIPI

El grup municipal de Cabrerès i Progrés i el grup municipal de Convergència i Unió, davant de, la almenys dubitativa, actitud del govern municipal respecte al compliment dels acords al respecte, presentem avui 20 de desembre, la següent proposta a l'ajuntament:

Proposta de resolució per ser debatuda i votada en un ple municipal
Justificació de la proposta
El 13 de maig del 2013, dues persones avalades per 393 signatures de veïns i veïnes del municipi van entrar al registre municipal de l‘Ajuntament de Santa Maria de Corcó una sol·licitud demanant que el ple de l’Ajuntament considerés la possibilitat de canviar l’actual nom del municipi, Santa Maria de Corcó, pel de l’Esquirol.
En el ple ordinari celebrat el 18 de juliol del 2013, atenent que les signatures no estaven autentificades i amb la finalitat d’evitar tràmits administratius feixucs per a l’administració local i per als administrats, el ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat (amb vuit vots favorables i cap en contra ni cap abstenció, perquè els tres regidors d’AUD van excusar la seva assistència al ple) assumir com a pròpia la petició dels signants i iniciar un procés de debat que acabés aportant dades suficients perquè els càrrecs electes de l’Ajuntament poguessin prendre una decisió en un ple extraordinari. Així mateix, es va aprovar (1) la creació d’un blog accessible des de la pàgina web de l’Ajuntament perquè tothom qui volgués manifestar dubtes i expressar opinions respectuoses i argumentades les pogués compartir públicament, (2) l’organització de diverses xerrades informatives dirigides per representants dels Departaments de Governació i Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, representants del Registre de la Propietat i especialistes en el tema de la consulta amb la finalitat de poder aclarir i esvair qualsevol mena de dubte a la població, i (3) la creació d’una comissió de treball on participarien regidors dels diferents grups municipals i representants del grup promotor per planificar i tirar endavant el projecte.
El 25 de juliol va tenir lloc la primera reunió d’aquesta comissió, que va proposar dates per a la realització de reunions informatives, va aprovar el text que se sotmetria a consulta als veïns i, a instàncies del càrrec electe d’AUD que hi havia present, va proposar el 15 de desembre del 2013 com a data per votar la proposta de canvi de nom del municipi,.
El 7 de novembre es va convocar la reunió informativa aprovada en el ple del 18 de juliol tant a Cantonigròs com a l’Esquirol.
El 12 de novembre, finalment, en el torn obert d’intervencions del ple ordinari, el senyor alcalde Àlex Montañà va respondre a les preguntes de l’oposició en relació a aquesta qüestió amb una indefinició que ens ha portat, als grups de l’oposició que firmem aquest document, a presentar la proposta que es concreta a continuació.
Argumentació
L’article 29 del Reglament de Participació Ciutadana estableix que l'Ajuntament pot celebrar consultes ciutadanes que el plenari sotmetrà a aprovació per una majoria reforçada, com va ser el cas del ple de 18 de juliol. Això ha de comportar necessàriament mesures d'informació pública garantides per l'Ajuntament, com s'ha fet des d'un blog a la pàgina web de l'Ajuntament i amb la convocatòria de xerrades informatives. Finalment s'estableix que “el resultat de la consulta serà pres en consideració sempre que hi hagi participat més del 50% del padró de persones majors de setze anys”.
D'altra banda el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix clarament que “l'acord de canvi de denominació d'un municipi ha d'ésser adoptat pel ple de l'Ajuntament i requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tots els casos, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. (...) Si en el termini de tres mesos el Govern de la Generalitat no hi formula oposició, l'acord municipal s'ha de considerar com a definitiu i executiu”.
Finalment, l'article 106 del mateix text estableix que els grups o un mínim de tres membres de la corporació poden presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació”.
Proposta d’acord
Atesos aquests antecedents, els sotasignants, càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó, presentem la següent proposta de resolució per ser debatuda i votada en el ple ordinari que s’ha de celebrar dintre la primera quinzena de gener del 2014:
 1. El plenari de l'Ajuntament acorda convocar una consulta per sotmetre a consideració dels veïns del municipi la proposta de canvi de nom del municipi (i canvi automàtic de nom del nucli de l'Esquirol) feta pels promotors anomenats Esquirols que van adjuntar 393 signatures a la seva sol·licitud.
 2. Tots els veïns i veïnes empadronats en el municipi i majors de 16 anys podran expressar el seu vot a la pregunta. Per participar en la consulta s’hauran d’identificar amb un document oficial vigent.
 3. Dintre dels deu dies posteriors al ple del gener del 2014 es farà públic el padró d’habitants que tenen dret a participar en la consulta.
 4. Entre el 28 de gener i l’u de febrer, com millor convingui a l'administració de l'Ajuntament, en un acte públic i anunciat suficientment el secretari procedirà al sorteig per nomenar president o presidenta de les meses i dos vocals, i, en previsió de renúncies, quatre substituts per a cada un dels anteriors nomenats.
 5. Des de l'Ajuntament es garantirà la celebració de la consulta informant-ne oportunament la població entre el 3 i el 18 de febrer, i facilitarà les infraestructures necessàries i el recursos humans i materials que correspongui.
 6. La consulta tindrà lloc el diumenge 20 de febrer del 2014. Hi haurà quatre meses: una a Sant Martí Sescorts, una a Cantonigròs i dues a l’Esquirol. Les meses estaran obertes entre les nou del matí i les dues del migdia.
 7. El recompte de les paperetes serà públic i se n'aixecarà una acta que quedarà arxivada a les oficines municipals amb la resta de documentació que formarà l'expedient de la consulta.
 8. Al ple ordinari del mes de març del 2014 se sotmetrà a consideració dels regidors comunicar o no al govern de la Generalitat la voluntat del plenari de canviar el nom del municipi.


L'Esquirol, 19 de desembre del 2013
PLE EXTRAORDINARI DE 19 DE DESEMBRE DE 2013.
En el ple es donà compte de l'acord transaccional entre l'ajuntament i l'anterior arquitecte municipal, que ha representat l'abonament a aquest de 28.000 euros per diversos conceptes. Segons l'acord, una part com a indemnització i l'altra per treballs realitzats i pendents de cobrament. Cabrerès i Progrés va llegir en el ple el text que tot seguit es mostra:

Consideracions del grup municipal Cabrerès i Progrés en relació al punt 5 de l’ordre del dia del ple extraordinari de 19 de desembre del 2013

Donar compte al ple de l’acord transaccional subscrit per la corporació a l’empara de l’article 88 de la llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú”

CiP no té per costum llegir documents en els plens, però aquesta vegada hem de fer una excepció, perquè volem que les nostres consideracions constin textualment en l’acta del ple i evitar feina i taquigrafia al secretari de la corporació.

L’acord transaccional és entre el senyor Àlex Montañà i Rifà en qualitat d’alcalde i el senyor Rafael Riera Moscoso en nom propi i en qualitat de representant solidari de la societat mercantil Rierola Boixader Associats. Aquest acord conclou en l’abonament per part de l’Ajuntament al Sr Rierola de 16.702,54 euros per un costat i 11.373,16 per l’altre.

Sr Alcalde, permeti’ns començar dient que la lectura de l’acord transaccional ens ha generat, per dir-ho suaument, indignació. Després d’haver compartit amb vostè tasques de govern durant poc més d’un any i d’haver sentit reiteradament la seves opinions i el seu posicionament sobre les dues persones a qui vostè ha decidit acomiadar en la seva primera acció com a alcalde, ens sentim amb l’obligació de fer públiques les dades de què disposem, amb la finalitat que qui les vulgui llegir es faci càrrec de com és vostè com a persona i com a alcalde.

La primera vegada que vam sentir a parlar d’aquesta “història” va ser el 29 de maig del 2011 en el marc de les reunions que vam mantenir CiP i AUD per intentar definir un possible pacte de govern. En aquella reunió hi havia cinc persones de la llista d’AUD i el Sr Crisantos Castella a més dels tres regidors electes de CiP. En la reunió ja vam sentir parlar d’acomiadament dels tècnics, cosa que ens va fer intuir que el problema dels “tècnics” ens acompanyaria tota la legislatura tant si s’arribava a un pacte com si no. El 28 de juny hi va haver la primera “enganxada” relacionada amb el tema entre una regidora d’AUD i el secretari de l’època. El 25 d’octubre es va fer una reunió on vostè va proposar acomiadar els tècnics i ens va proposar començar per l’arquitecte municipal, exposant que tenia alternatives. Al cap de pocs dies ens va portar un possible candidat per substituir-lo. En les situacions citades, en pràcticament cada Junta de Govern i en altres reunions que seria molt feixuc detallar, el Sr Montañà sempre en reiterava els mateixos arguments:
* Els tècnics facturen a l’Ajuntament a través de societats mercantils i no a nivell individual.
* El responsable del pagament d’aquestes factures és l’alcalde o el regidor delegat. (Per cert, Sr Montañà, vostè ha estat regidor d’Hisenda durant cinc anys llargs.)
* Se’ls assignen treballs tècnics que realitzen i cobren al marge de la seva dedicació ordinària.
* Els tècnics són responsables d’actuacions professionals negligents: en diverses ocasions han estat al servei d’interessos patrimonials particulars en detriment dels interessos generals del municipi, causant greus perjudicis a la hisenda municipal.
* Molt sovint tracten amb molt poc respecte els ciutadans i ciutadanes que sol·liciten informació sobre qüestions que són del seu interès.
* He patit amenaces de mort.
És per totes aquestes raons i per les vivències del dia a dia que des de CiP sempre hem tingut clar que el Sr Montañà tenia una gran animadversió cap als tècnics i que així que tingués ocasió prendria la decisió d’acomiadar-los.

En aquest moment correspondria entrar en detalls sobre el posicionament dels regidors de CiP davant d’aquest problema, i detallar i argumentar les decisions preses, però sintèticament ho deixarem només comentant que es va sol·licitar autorització a la delegació del Govern per convocar la plaça d’arquitecte municipal, perquè els darrers decrets prohibien explícitament contractar nous treballadors municipals. La resposta, molt ambigua, va arribar a finals de juliol del 2013. Aquesta fórmula hauria permès que l’arquitecte municipal es presentés a la convocatòria, i, si resultava escollit en el concurs públic, podria disposar d’un contracte plenament legal i regular la situació administrativa, i si no era així deixaria el seu càrrec sense cap més conseqüència.

Després de fer públics els arguments que, segons AUD (i també l’AACC), justificarien l’acomiadament, ens trobem amb una sorpresa majúscula, i és que el 14 d’octubre es cessa l’arquitecte municipal pel fet de tenir un contracte eventual, i a l’arquitecte tècnic municipal se l’acomiada pel fet d’ estar extingit el contracte que l’habilitava com a tal.

Del cas de l’arquitecte tècnic en sentirem a parlar aviat. Pel que sembla, encara no s’ha signat cap contracte transaccional amb ell, i tot fa pensar que serà difícil que se signi, una via que només sembla factible si el Sr Alcalde decideix pagar la indemnització sol·licitada, que pot arribar als 90.000 euros.

De l’acomiadament de l’arquitecte ens sobten dues coses. La primera i més important és que els arguments formals en què es basa la decisió no són els que hem sentit durant més de dos anys, sinó només informalitats contractuals. La segona cosa que ens sobta és que aquesta decisió (suposem que una de les quatre possibilitats que la Sra Alba Molas ens va fer saber que tenien sobre la taula per formalitzar l’acomiadament en una reunió que CiP i AUD vam tenir el 18 d’octubre) de moment ens ha suposat al municipi 16.702 euros en concepte d’indemnització, que van ser pagats el dia 26 de novembre. Sr Montañà, ¿en base a què s’han pagat aquests diners? En l’acord transaccional sembla que al Sr Rierola “la rescissió li ha causat un perjudici, donada la renúncia a poder desenvolupar el seus serveis en el terme municipal de Santa Maria de Corcó”. Sr Montañà, ¿vol dir que no és una fórmula per intentar evitar que el cas arribi al jutjat? ¿No creu que amb les motivacions que vostè ha expressat públicament (faltes de respecte, amenaces, perjudicis a la hisenda pública) un jutge o una jutgessa disposaria de dades suficients per decretar un acomiadament procedent sense cost per al municipi? ¿No deu ser que els seus arguments no tenien cap fonament?

Però no tot acaba aquí, perquè als setze mil euros esmentats cal afegir-ne 11.373 que també van ser pagats el 26 de novembre. ¿Amb quina motivació? Nosaltres suposem que ha trobat aquesta fórmula per no haver de dir que la indemnització real ha estat de gairebé 28.000 euros. Sr Montañà, ¿com és que paga tres factures corresponents al mes d’agost del anys 2011, 2012 i 2013, factures que l’anterior alcalde havia dit que no fossin presentades perquè es considerava que el contracte de l’arquitecte no era laboral i que per tant cobrava per feina feta? Durant aquests mesos no existeixen “serveis efectivament prestats”, perquè el senyor Rierola no venia a l’Ajuntament ni tenia cap encàrrec de feina. ¿Com és que en l’acord transaccional el Sr Arquitecte reconeix que la seva relació amb l’Ajuntament ha estat de caràcter administratiu i ara vostè fa efectives unes factures corresponents a una feina no realitzada? No sabem si ho direm correctament, però això no s’ho empassa ningú. Aquests arguments que donem són per dir que el pagament d’aquests 3.100 euros no està ni molt menys justificat.
Queda encara parlar de 7.820,34 euros més, que vostè justifica amb “honoraris de treballs realitzats per l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó entre el 30 de juliol de 2011 i el 14 d’octubre de 2013”. Només podem dir que en aquest període d’alcaldia assumida per CiP, no es va encarregar mai cap treball a l’ esmentada societat mercantil. És més, tota la conflictivitat que aflora ara, nosaltres i el municipi l’hem patit internament durant dos anys, fent massa cas de les seves acusacions, i mai, absolutament mai, hem encarregat cap feina al Sr Arquitecte fora del seu horari laboral, fet que ha repercutit i molt en la planificació urbanística del municipi. No sé com es qualifica aquest fet de pagar una factura per tasques ni encarregades ni realitzades; no ho sabem; però sí que podem dir que per menys que això moltes persones han hagut de respondre davant de qui correspon.

Vist tot això, abans d’iniciar cap actuació hem d’exigir explicacions justificades a l’equip de govern i al Sr l’Alcalde. Ens ho han d’explicar, perquè, si no ho fan vostès, nosaltres no ho podrem explicar a la població:
 • ¿Quines són les raons reals (que al nostre parer no són les que es dedueixen en les resolucions de l’alcalde) per les quals s’ha procedit d’aquesta manera tan inadequada i sense tractar les persones com a tals ?
 • Sr Alcalde, ¿com s’explica la contradicció entre reconèixer un contracte administratiu i seguidament acceptar abonar unes factures corresponents als mesos d’agost quan no hi havia serveis efectivament prestats?
 • Sr Alcalde, ¿ens pot detallar els treballs que es diu que va realitzar la mercantil Rierola Boixader Associats per l’Ajuntament des de juliol del 2011 fins a octubre del 2013? ¿Ens pot donar una còpia de la factura presentada on hi deu haver la relació dels treballs realitzats?
 • Sra Regidora d’Hisenda, ¿a quina partida pressupostària del 2013 s’ha imputat el pagament dels 28.000 euros pagats al Sr Rierola en concepte d’indemnització per intentar evitar que aquest anés a la Magistratura de Treball?

Ens temem que les raons no confessades han pesat més a l’hora de prendre una decisió que no pas una reflexió serena i una valoració de les conseqüències que se’n derivaran a nivell municipal, i que la seva prepotència en acabi costant a tots i a totes més de 100.000 euros.
Per tot el que hem exposat, llevat que el Sr. Alcalde i la Sra Regidora d’Hisenda aclareixin públicament i per escrit els fets denunciats, ens plantejarem, amb tranquil·litat, quines vies polítiques podem emprendre per respondre al compromís adquirit amb els nostres electors.

Respectuosament,

27 de novembre del 2013

Varem presentar, fa un mes, un seguit de preguntes a l'alcalde i aquí hi ha la resposta:


26 de novembre del 2013

Avui entrem al registre de l'ajuntament 
les nostres al·legacions a la proposta d'ordenances fiscals aprovades inicialment per a l'any 2014.


El Ple Municipal, el passat 31 d'octubre, va aprovar inicialment les ordenances fiscals pel proper exercici, de 2014. Un cop publicat al BOPB l'acord d'aprovació, s'obre un termini per a la presentació d'al·legacions, suggeriments o reclamacions. A aquest efecte, i donat que no vàrem donar suport a l'aprovació inicial, presentem les següents
AL·LEGACIONS
Consideracions generals
Des de Cabrerès i Progrés som conscients que l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó no té unes dificultats especials per tal de poder mostrar una bona sostenibilitat econòmica; però això no ha de ser cap impediment per tal que a l'hora de determinar i fixar taxes i impostos municipals es tinguin en consideració criteris de progressivitat fiscal o tributària, de tal manera que de les modificacions que calgui introduir en resultin fórmules que comportin que la pressió fiscal sigui en principi menor amb les rendes més baixes.
Insistim que cal distingir perfectament entre aquelles taxes que corresponen a impostos i aquelles que són aplicables a la prestació de serveis i que, per tant, responen a càlculs estrictament matemàtics i comptables per tal d'acostar el màxim possible els ingressos i les despeses. En el cas dels impostos, però, es tracta d'una funció recaptadora, i, en conseqüència, de manteniment o increment de la capacitat econòmica i financera del mateix Ajuntament.
De la lectura global de la proposta que es va aprovar el dia 31 d'octubre (rebaixa en les taxes per recollida d'escombraries, rebaixa en l'impost sobre vehicles, rebaixa en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys), i lligant-ho amb l'anunci fet pel senyor alcalde davant les entitats que se'ls augmentarà un 10% l'aportació municipal, i també amb l'allargament de mitja hora al matí del servei docent de la llar d’infants, no podem sinó deduir que ens trobem davant d'una política municipal més guiada pel populisme que per criteris socials i polítics fonamentats en un projecte definit.
Per això presentem al·legacions a les ordenances que seguidament es detallen:
Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Com ja vàrem intentar argumentar en el ple de 31 d'octubre, ens costa entendre les raons que justificarien retornar a les tarifes de 2011.
Durant els anys 2012 i 2013 han regit unes tarifes per a l'impost sobre vehicles que havien estat acordades per dos grups municipals, en aquell moment en el govern, amb el criteri d'introduir una lleu progressivitat fiscal en aquest impost. Per entendre'ns, es tracta de considerar que si es proposen augments per a aquest impost, els augments han de ser progressius en funció de la cilindrada dels vehicles, i no pas lineals. L'augment lineal, de fet, carrega molt més els propietaris de vehicles de menys cilindrada i, en principi, de menys luxe.
Ara, en canvi, no només no es respecta aquest criteri sinó que es torna a les tarifes de 2011 (és a dir, de fa tres anys!).
Per tant, proposem que es mantinguin les tarifes existents, i, si fos el cas que el govern municipal considerés i justifiqués la necessitat o conveniència de disminuir-ne l'import, ho fes de manera que es mantingués aquella progressivitat que AUD va aprovar per a les tarifes de 2012 i 2013.
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Davant de la situació de possibles desnonaments per impagament o per altres causes, que caldria detallar, s’hauria d’introduir un apartat en què s'estableixi clarament l'exempció d'aquest impost per a aquelles persones afectades per un procediment de desnonament.
En general, d’altra banda, no tenim cap explicació que justifiqui la rebaixa que es proposa en aquest impost.
Ordenança núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius
En el detall dels conceptes es parla de fotocòpies en A4 i en A3 i en blanc i negre per a cada cas, però no hi ha proposta per a les mateixes fotocòpies si fossin en color.
Pel que fa a la ordenança que regulava la taxa per al subministrament d'aigua, proposem que es torni a incorporar a les ordenances fiscals de l'Ajuntament, encara que només sigui perquè així es podria mantenir el debat , respecte de la imposició de l'empresa concessionària, en seu plenària. D'altra manera, les modificacions en les tarifes de l'aigua queden excloses del coneixement i debat del ple municipal.
L'Esquirol, 26 de novembre del 2013
Per Cabrerès i Progrés, Sebastià Riera Cusí, Pep Castells Casellas i Xavier Pàmies Giménez


21 de novembre del 2013

Noticia del dimarts 19 de novembre de 2013.
Els dimarts els tres regidors de Cabrerès i Progrés ens reunim a l'ajuntament. L'alcalde va fer canviar el pany i no tenim claus. El truquem i diu que... que ja ens ve a obrir, que marxarà quan acabem.. que s'està pensant si ens donaran o no claus de l'ajuntament... M'he sentit com un col·legial, l'alcalde està a l'ajuntament mentre estem nosaltres tres reunits, esperant que acabem... no fora cas que fem alguna malifeta, tot sols a l'edifici !
Quina serà la propera ?

20 de novembre del 2013

Resum del ple ordinari del 12 de novembre del 2013
Al públic només hi ha tres persones, inclòs un periodista.
L’alcalde excusa la regidora Alba Molas, que diu que “que està a la reunió del Festival Internacional de Música de Cantonigròs”.
S’aproven les actes anteriors, sense cap comentari, per unanimitat. El següent punt proposa l’aprovació del compte general de la corporació del 2012. S’aprova amb l’abstenció de Convergència i Unió, que ho justifica pel fet que no van assistir a la reunió de la comissió de comptes. S’aprova per unanimitat la liquidació trimestral del cànon per la prestació del servei municipal d’aigua potable.
L’alcalde comunica que, com ja es pot veure, el senyor Bagaria forma part de l’equip de govern. Aprofitem per preguntar com s’explica que també se l’hagi nomenat “regidor de Sant Martí”, quan no hi ha regidor de Cantonigròs. I recordem al senyor alcalde que, quan AUD era a l’equip de govern amb CiP, es va debatre sobre la incongruència de tenir regidors per territori que no responen a una funcionalitat. L’alcalde ens diu que els regidors residents a Cantonigròs actuen com a “representants”, mentre que a Sant Martí hi ha una tradició que justifica el nomenament (?).
Diem a l’alcalde que ens hauria agradat que la decisió —que no discutim— de l’alcaldia de concedir l’exempció de les taxes de llicència d’obres en cas d’haver-se produït desperfectes per efecte del temporal passat hagués passat pel ple abans de la concessió d’un bon nombre de llicències amb aquesta exempció. L’alcalde diu que en pren nota.
Precs i preguntes:
Demanem a l’alcalde que expliqui com s’ha produït el cessament dels tècnics, ja que no s’ha aplicat el mateix criteri a tots els tècnics, i si tenen calculat quins costos per a l’Ajuntament poden comportar aquests cessaments. L’alcalde respon que, com que això ja ho vam demanar per escrit, ens contestarà per escrit. Davant la insistència de CiP de demanar si tot i així no pot contestar ara, afirma que no, que no contestarà oralment ara al ple, que ja n’informarà al poble a través del butlletí i a nosaltres per escrit el dia que toqui.
Li preguntem com s’ha interpretar l’afirmació que es fa a la web de l’ajuntament “a part del servei gratuït [d’Internet per wifi a través de la xarxa Guifi], també s’ofereix un servei de pagament, de 10 euros, que inclou ADSL de 6 mg de pujada i 6 de baixada”. Nosaltres entenem que des de la web de l’Ajuntament no es pot facilitar a una empresa determinada la publicitat de les seves ofertes. D’altra banda, recordem al govern municipal que l’Ajuntament té compromisos supramunicipals en telecomunicacions que podrien veure’s afectats per detalls com el que ara qüestionem. Recordem que al municipi hi ha un grup de veïns que es van constituir també en servidors d’Internet i als quals l’Ajuntament no ha tingut en compte, i també demanem explicacions respecte a qui assumeix la instal·lació que s’ha fet d’una antena aquesta setmana a Cantonigròs.
L’alcalde dóna per fet que la despesa ja estava prevista en la gestió anterior, no veu inconvenient en el fet que la web de l’Ajuntament tingui el contingut que té, i insisteix que tot es fa per ajudar els nuclis més disgregats del municipi per tal que puguin accedir a Internet. Convergència i Unió (Pep Mas) coincideix amb les manifestacions de l’alcalde, i no veu cap problema ni irregularitat en el fet que la web faci publicitat del servei.
Demanem a l’alcalde que ens digui com està l’assumpte de la inversió per a la redacció dels projectes per al clavegueram, pels quals s’havia confirmat ja la aportació de 30.000 euros. L’alcalde respon que es van reunir amb la senyora Rosa Carner i que van tractar de la qüestió de la “xarxa” (subvencions de la Diputació), que van recollir tota la informació que havia deixat l’equip de govern anterior, i que hi havia la qüestió d’unes canonades.
Aquí precisem a l’alcalde que la qüestió de les canonades no té res a veure amb els projectes de clavegueram, sinó que es tracta d’uns trams de canonades de transport de l’aigua potable que SOREA havia comunicat que calia canviar urgentment perquè eren obsoletes. També diem a l’alcalde que confon les ajudes de la Diputació amb les del PUOSC de la Generalitat.
Diem al senyor alcalde que li volem fer tres preguntes sobre el nou arquitecte. En primer lloc li preguntem per quina raó s’havia contractat per urgència l’arquitecte senyor XXXXXXXXXX i no a un altre. Se sorprèn. Li aclarim que ens referim a quina relació o coneixença havia fet que fos ell la persona triada i no un altre. Diu l’alcalde que van entrevistar uns quants candidats.
En segon lloc, preguntem al senyor alcalde si sap si el senyor arquitecte municipal interí és o no administrador solidari d’una empresa de “promoció immobiliària, construcció, compra i venda de tota mena de béns immobles, així com urbanització [...]”. L’alcalde diu no tenir-ne coneixement. Aleshores li diem que la tercera pregunta que li volíem fer, sobre si aquesta empresa havia tingut relacions comercials amb el municipi, ja no té sentit.
Convergència i Unió pregunta com està la qüestió de la consulta del canvi de nom del municipi. L’alcalde explica que la conferenciant del Departament de Governació que va venir a la sessió informativa havia explicat el procés, i que calia demanar autorització a Madrid. Li recordem que hi ha un Reglament de Participació Ciutadana aprovat i en vigor, i que creiem que amb això n’hi hauria d’haver prou per organitzar una consulta, el resultat de la qual tindria (com tindria també la que es pogués organitzar segons el criteri de la conferenciant) l’efecte moral i polític que cada regidor considerés oportú, perquè en definitiva és el ple municipal qui té la competència per aprovar o no el canvi de denominació del municipi i de traslladar el resultat de la consulta a la Generalitat de Catalunya. L’alcalde deixa ben clar que ell no farà res al marge de la llei, però nosaltres insistim que, si el procés es fa segons un Reglament de Participació Ciutadana vigent i que ningú ha impugnat, s’estarà fent dins de la llei.
Caldera de biomassa: l’alcalde diu que només falta que el candidat que ha estat escollit per a l’execució de l’obra, VISIOSOLAR, aporti la documentació que se li ha requerit.
També pregunten per què s’ha pagat tot just ara una factura de la pastisseria Parramon de Vic que correspon a la inauguració del pavelló. L’alcalde diu que no s’havia trobat la factura a l’Ajuntament, i que l’han tornat a enviar i s’ha pagat.
S’aixeca la sessió una mica abans de les nou.

10 de novembre del 2013

Amb aquesta incorporació la meitat de l'equip de govern actual la formen regidors que ja estaven en l'equip de govern amb el govern municipal d'en Pep Mas, de Convergència i Unió. Coses de la vida !

5 de novembre del 2013

Per què Cabrerès i Progrés ha votat NO a les ordenances fiscals del 2014

No tenim res en contra de la proposta de rebaixar la taxa per la recollida d’escombraries, ja que les taxes es recapten per cobrir el cost real que es produeix per la prestació d’un servei determinat.

En canvi, no estem d’acord amb la rebaixa de l’impost (impost, no taxa!) sobre els vehicles de tracció mecànica. L’any 2011, l’equip de govern (AUD i CiP en aquell moment) va proposar un increment progressiu en la quota de l’impost de vehicles, que comportava que l’increment fos percentualment més gran a mesura que augmentava la cilindrada dels vehicles. Així es van aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, que també regeixen per a l’exercici del 2013 perquè el 2012 no es va aprovar la proposta de modificació d’ordenances fiscals que va plantejar CiP, llavors ja en minoria en el govern.

En el primer ple sota l’alcaldia d’Àlex Montanyà, s’aproven, amb el vot favorable de AUD i IC-ERC i amb l’abstenció de CiU, unes ordenances fiscals que, pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, tornen exactament als valors del 2011. És a dir, es tira enrere el criteri de carregar més als vehicles de més cilindrada. L’alcalde diu ara que el 2011 ja havia manifestat que no estava d’acord amb l’augment progressiu, encara que en el ple corresponent AUD votés a favor de la proposta de les ordenances pel 2012.


31 d’octubre del 2013

Reducció de l'horari municipal d'atenció al públic

Des del dia 21 d'octubre, l'atenció al públic a l'Ajuntament s'ha reduït de tres tardes (dimarts, dimecres i dijous) a dues (dilluns i dijous), un pas enrere pel que fa al marge horari de disponibilitat cap als veïns.

29 d’octubre del 2013

Pregunta a l'alcalde entrada per CiP a l'Ajuntament el 23-X-2013 sobre el cessament de l'arquitecte municipal i l'extinció per caducitat del contracte de l'arquitecte tècnicSr Alcalde

En base a l’article 105 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  segons el qual es poden formular preguntes a l’equip de govern,  i si es formulen per escrit i se sol·licita expressament han de ser contestades per escrit en el termini màxim d’un mes,  com a regidors de l’Ajuntament li exposem :

Revisant el llibre de sortides de les oficines municipals vam poder constatar que la primera i la segona resolució signades per vostè com a alcalde, i per tant les seves primeres decisions fermes, van ser redactades el dia 11 d’octubre i lliurades a les persones interessades tres dies després, el dia 14. Les dues resolucions fan referència al cessament immediat de l’arquitecte municipal Sr Rafael Rierola, i a l’extinció per caducitat del contracte de consultoria i assistència de l’arquitecte tècnic Sr Joan Portavella.  Deixant les qüestions polítiques per a futurs debats públics,  el que ens preocupa són les conseqüències que per a la població i el municipi se’n poden derivar,  i per això li formulem i demanem (un cop ja vam tenir una primera informació verbal en la reunió mantinguda el passat divendres 18 d’octubre) que ens contesti per escrit a les següents qüestions:

a)      Ens sobta que hagi determinat “acomiadar” aquests tècnics sense tenir-ne prevista la substitució i de retruc l’atenció a la ciutadania, perquè avui ja fa onze dies que no s’informen permisos d’obres. En aquest sentit li hem de preguntar en quins termes i amb quin calendari s’ha previst la convocatòria pública per a la provisió de la plaça d’arquitecte municipal i la d’aparellador, si és el cas, com també quina previsió té per resoldre els informes urbanístics mentre no es procedeixi a un nomenament “legal”.
b)      Tots sabem que les persones “acomiadades” tenen uns drets quan es troben en una situació com aquesta, i pensem que l’administració pública hauria de ser molt respectuosa amb aquests aspectes i per tant complir les seves obligacions. El que ens preocupa és saber, per poder explicar-ho a la població, si ha previst a quant es poden elevar les despeses per aquest concepte. En cas afirmatiu, ¿quina seria la quantitat a satisfer? Si els treballadors cessats no han signat la seva conformitat amb el cessament, ¿està prevista la possibilitat que l’assumpte acabi davant d’un Tribunal Social? Si fos així, ¿quines previsions hi ha sobre la taula de l’equip de govern? ¿Ha previst les possibles conseqüències d’una sentència contrària a l’Ajuntament (és a dir a la població del municipi, que seria qui d’una manera o altra hauria d’assumir-ne els costos), i que per exemple es consideri que, pels 14 anys que han treballat per a l’Ajuntament, els tècnics gaudeixen d’un contracte laboral encobert, perquè fa 14 anys que cobren una quantitat fixa i determinada, fan un horari estable i a les oficines municipals i reben ordres de l’equip de govern (com estableix alguna de les sentències referides en l’informe de 2002 de la Diputació), i que en conseqüència s’hagin d’abonar les quotes pendents de Seguretat Social i la multa corresponent? Finalment, tant si s’arribés a una indemnització per acord com a una sentència, ¿amb quines partides pressupostàries es pensa assumir?
c)       Una tercera qüestió relacionada amb aquest mateix assumpte té relació amb el fonament amb què vostè es basa per dictar les dues resolucions, un informe de la Diputació de Barcelona de data 10 de gener del 2002 que adverteix el nostre Ajuntament d’un seguit d’irregularitats en la situació del personal tècnic i laboral de l’Ajuntament. En aquest informe la Diputació alerta de la situació dels dos tècnics cessats, però també ho fa de la resta de personal laboral, encara que per altres raons (mai s’ha fet convocatòria pública). D’altra banda, posteriorment, l’Ajuntament va contractar, també per obres i serveis, una altra persona tècnica, la veterinària Sra Isabel Carceller, que estaria en la mateixa situació contractual que els tècnics cessats. ¿Com és que s’ha resolt només el cessament de dos tècnics? Si és que per a aquesta tercera contractació s’ha trobat una sortida diferent que per a les altres dues, ¿per què no s’ha tractat de la mateixa manera tothom? ¿Quins criteris l’han portat a aplicar solucions diferents? Hi ha alguna previsió de regularització de la resta de contractes irregulars citats en l’esmentat informe?

Confiant que com a molt tard  el dia 23 de novembre rebrem la seva resposta escrita, restem a la seva disposició.

Atentament,
Josep Castells, Xavier Pàmies i Sebastià Riera
Grup Municipal Cabrerès i Progrés


L’Esquirol, 23 d’octubre del 2013
Pep Castells informa de la reunió de l’Ajuntament amb les entitats de l’Esquirol


24 d’octubre del 2013
Comença la reunió a les vuit tocades
Hi assisteixen: Club Tennis, Casal Jubilats, Geganters, Caçadors, AMPA, els Tonis, Veïns del Pedró, AE Corcó, Comissió d’Agermanament amb San Juan de Limay, Pescadors, Centre Excursionista, Tai-a-treros, CDAC, Bàsquet i L'Esquirol de Festa (comissió festa major de l'Esquirol).
L’alcalde presenta el senyor Joan Callejón i la senyora Alba Molas.
Diu que a partir d’ara els plens del consistori es faran cada tres mesos. Diu que l’Ajuntament està treballant "per a vosaltres". També diu:
"Farem una reunió del Consell Ciutadà cada tres mesos, no un cop a l’any com s’ha vingut fent."
"Ja hem parlat amb alguna entitat, hem parlat amb els comerciants i entenem la seva preocupació."
"Procurarem que es doni unitat territorial, que les coses es facin coordinant els tres nuclis. Per exemple: ja que coincideixen en el temps la festa major de l’Esquirol i la de Cantonigròs, es podria fer una sola revista de festa major i així augmentaria la difusió [...] Això faria que s’anessin creant sinergies [...] i aprofitem tot el nostre potencial."
"Avui només és presentació. Us atendrem individualment. En un mes haurem parlat amb totes les entitats. Sabem dels dubtes que teniu..."
"En el pressupost del 2013 hi ha hagut una reducció d’un 10% en les aportacions de l’Ajuntament. Nosaltres recuperarem aquest 10% per a les entitats [...] per tal d’aconseguir que hi hagi més activitat, el comerç està desesperat [...]. Avui no és un dia per escoltar les vostres reivindicacions; us escoltarem individualment; ara només serà bo que tothom es presenti..."
Davant de la pregunta de com s’han distribuït les regidories, la senyora Alba Molas diu que ja es dirà oficialment en el ple del 31 d’octubre. L’alcalde intervé i puntualitza la regidora de Cultura és la senyora Alba Molas. La senyora Alba Molas demana que les entitats donin el seu mail, i, després de fer una sèrie de consideracions sobre les tècniques modernes, proposa de crear Twitters de les entitats. Es produeix una intervenció en què es diu que algunes entitats o els seus representants encara van amb carbó. La senyora Alba Molas es justifica dient: “Porto una entitat amb 500 associacions a Barcelona i sé de què parlo...”. Torna a intervenir l’alcalde i li recorda que els emails ja els tenen, que ja són a l’Ajuntament, i que per això són aquí les entitats, perquè se les ha convocat per email.
La senyora Alba Molas insisteix dient que “es tracta d’obrir finestres [...] la comunicació avui en dia és molt ràpida en aquest moments; es tracta senzillament d’aconseguir la intercomunicació, que es reprodueixi la informació de la nostra riquesa cultural i natural del nostre municipi [...]”
Intervenen les entitats. Club Tennis recorda que no ha cobrat els 500 euros del pressupost del 2013. Els jubilats diuen que els va bé fer ioga al pavelló, tot i que hi troben a faltar calefacció. A la pregunta de com funcionen els horaris del pavelló, l’alcalde diu que “només cal demanar-ho i algú els obrirà, que s'hi pot anar a qualsevol hora; el que volem és que vingueu. Aviseu a l’Ajuntament i us vindrem a obrir [...]”
Geganters esperen que es mantingui la situació actual. Altres entitats diuen que ja s’esplaiaran en la reunió individualitzada. Surt l'assumpte de la barana del camp de futbol; l’alcalde diu que van estar parlant amb la Generalitat i que potser no cal barana. El CEE planteja el problema d'on guardar el seu material..
Des de la Comissió d'Agermanament de San Juan de Limay es diu que presentaran la proposta, en la línia de l’any passat, perquè l’Ajuntament porti a l’Assemblea del Fons Català la construcció de l’edifici del CENIC, i que adjuntaran, com cada any, la memòria anual.
CDAC es queixa de com està la web de l’Ajuntament pel que fa a la informació d’activitats de les entitats i de la falta de coordinació. També surt la qüestió de la Coope, de qui hauria de mantenir-ne nets els lavabos, que hi hagi paper higiènic, etc.
Hi ha una pregunta sobre si totes les entitats són a la reunió o no. L'alcalde diu que només hi ha les de L'Esquirol, i que amb les de Cantonigròs i les de Sant Martí ja s'hi reuniran. Algú fa constar la contradicció d'aquest plantejament amb allò de la unitat territorial explicat abans per l'alcalde.
La comissió de festa major diu que està en quadre, que hi ha persones que n’han format part enguany que tenen previst deixar-ho, i que per tant cal anar pensant en la festa de Reis, que no és responsabilitat d’aquesta comissió, i també de les substitucions a la comissió de festa major.
Bàsquet informa que dissabte hi ha el primer partit de lliga.
S’aixeca la sessió a les nou del vespre.

25 d’octubre del 2013

Les sentències sobre Pinsos Casadesús, de les quals informa avui El 9 Nou, es poden llegir a la pàgina web de l'Ajuntament de L'Esquirol, el link de la qual trobareu a l'esquerra d'aquesta pàgina:
23-Oct-13  La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (secció tercera), ha pronunciat el següent veredicte amb relació a l'apel·lació de la sentència 172/2010, provinent del recurs contenciós-administratiu 711/2007, seguit davant el jutjat contenciós-administratiu 13 de Barcelona.


22 d’octubre del 2013

Des del dia 10 d'octubre ja no som l'equip de govern
__________________________________
INTENTAREM MANTENIR-VOS INFORMATS DES D'AQUEST BLOG DE TOT ALLÒ QUE SIGUI D'INTERÈS PÚBLIC I QUE ARRIBI AL NOSTRE CONEIXEMENT 

L'alcalde Àlex Montanyà i Rifà, un cop nomenat alcalde, va signar, el dia 11 d'octubre, les seves dues primeres resolucions:
La 136/2013 per la qual resol cessar amb efectes immediats el Sr. Rafael Rierola i Moscoso del càrrec d'arquitecte municipal pel qual va ser nomenat, com a personal eventual, per acord del Ple en sessió extraordinària de data 9 de març del 1999.
La 135/2013 per la qual resol declarar extingit per caducitat el contracte de consultoria i assistència d'arquitecte tècnic adjudicat mitjançant resolució d'alcaldia núm 127/06, de data 31 de maig del 2006 al Sr. Joan Portavella Ylla.

Més enllà de les consideracions que, en un proper ple, presentarem, demanarem per escrit al senyor alcalde (per rebre'n resposta per escrit) que ens expliqui si ha previst totes les conseqüències d'aquestes decisions.