31 d’octubre del 2013

Reducció de l'horari municipal d'atenció al públic

Des del dia 21 d'octubre, l'atenció al públic a l'Ajuntament s'ha reduït de tres tardes (dimarts, dimecres i dijous) a dues (dilluns i dijous), un pas enrere pel que fa al marge horari de disponibilitat cap als veïns.

29 d’octubre del 2013

Pregunta a l'alcalde entrada per CiP a l'Ajuntament el 23-X-2013 sobre el cessament de l'arquitecte municipal i l'extinció per caducitat del contracte de l'arquitecte tècnicSr Alcalde

En base a l’article 105 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  segons el qual es poden formular preguntes a l’equip de govern,  i si es formulen per escrit i se sol·licita expressament han de ser contestades per escrit en el termini màxim d’un mes,  com a regidors de l’Ajuntament li exposem :

Revisant el llibre de sortides de les oficines municipals vam poder constatar que la primera i la segona resolució signades per vostè com a alcalde, i per tant les seves primeres decisions fermes, van ser redactades el dia 11 d’octubre i lliurades a les persones interessades tres dies després, el dia 14. Les dues resolucions fan referència al cessament immediat de l’arquitecte municipal Sr Rafael Rierola, i a l’extinció per caducitat del contracte de consultoria i assistència de l’arquitecte tècnic Sr Joan Portavella.  Deixant les qüestions polítiques per a futurs debats públics,  el que ens preocupa són les conseqüències que per a la població i el municipi se’n poden derivar,  i per això li formulem i demanem (un cop ja vam tenir una primera informació verbal en la reunió mantinguda el passat divendres 18 d’octubre) que ens contesti per escrit a les següents qüestions:

a)      Ens sobta que hagi determinat “acomiadar” aquests tècnics sense tenir-ne prevista la substitució i de retruc l’atenció a la ciutadania, perquè avui ja fa onze dies que no s’informen permisos d’obres. En aquest sentit li hem de preguntar en quins termes i amb quin calendari s’ha previst la convocatòria pública per a la provisió de la plaça d’arquitecte municipal i la d’aparellador, si és el cas, com també quina previsió té per resoldre els informes urbanístics mentre no es procedeixi a un nomenament “legal”.
b)      Tots sabem que les persones “acomiadades” tenen uns drets quan es troben en una situació com aquesta, i pensem que l’administració pública hauria de ser molt respectuosa amb aquests aspectes i per tant complir les seves obligacions. El que ens preocupa és saber, per poder explicar-ho a la població, si ha previst a quant es poden elevar les despeses per aquest concepte. En cas afirmatiu, ¿quina seria la quantitat a satisfer? Si els treballadors cessats no han signat la seva conformitat amb el cessament, ¿està prevista la possibilitat que l’assumpte acabi davant d’un Tribunal Social? Si fos així, ¿quines previsions hi ha sobre la taula de l’equip de govern? ¿Ha previst les possibles conseqüències d’una sentència contrària a l’Ajuntament (és a dir a la població del municipi, que seria qui d’una manera o altra hauria d’assumir-ne els costos), i que per exemple es consideri que, pels 14 anys que han treballat per a l’Ajuntament, els tècnics gaudeixen d’un contracte laboral encobert, perquè fa 14 anys que cobren una quantitat fixa i determinada, fan un horari estable i a les oficines municipals i reben ordres de l’equip de govern (com estableix alguna de les sentències referides en l’informe de 2002 de la Diputació), i que en conseqüència s’hagin d’abonar les quotes pendents de Seguretat Social i la multa corresponent? Finalment, tant si s’arribés a una indemnització per acord com a una sentència, ¿amb quines partides pressupostàries es pensa assumir?
c)       Una tercera qüestió relacionada amb aquest mateix assumpte té relació amb el fonament amb què vostè es basa per dictar les dues resolucions, un informe de la Diputació de Barcelona de data 10 de gener del 2002 que adverteix el nostre Ajuntament d’un seguit d’irregularitats en la situació del personal tècnic i laboral de l’Ajuntament. En aquest informe la Diputació alerta de la situació dels dos tècnics cessats, però també ho fa de la resta de personal laboral, encara que per altres raons (mai s’ha fet convocatòria pública). D’altra banda, posteriorment, l’Ajuntament va contractar, també per obres i serveis, una altra persona tècnica, la veterinària Sra Isabel Carceller, que estaria en la mateixa situació contractual que els tècnics cessats. ¿Com és que s’ha resolt només el cessament de dos tècnics? Si és que per a aquesta tercera contractació s’ha trobat una sortida diferent que per a les altres dues, ¿per què no s’ha tractat de la mateixa manera tothom? ¿Quins criteris l’han portat a aplicar solucions diferents? Hi ha alguna previsió de regularització de la resta de contractes irregulars citats en l’esmentat informe?

Confiant que com a molt tard  el dia 23 de novembre rebrem la seva resposta escrita, restem a la seva disposició.

Atentament,
Josep Castells, Xavier Pàmies i Sebastià Riera
Grup Municipal Cabrerès i Progrés


L’Esquirol, 23 d’octubre del 2013
Pep Castells informa de la reunió de l’Ajuntament amb les entitats de l’Esquirol


24 d’octubre del 2013
Comença la reunió a les vuit tocades
Hi assisteixen: Club Tennis, Casal Jubilats, Geganters, Caçadors, AMPA, els Tonis, Veïns del Pedró, AE Corcó, Comissió d’Agermanament amb San Juan de Limay, Pescadors, Centre Excursionista, Tai-a-treros, CDAC, Bàsquet i L'Esquirol de Festa (comissió festa major de l'Esquirol).
L’alcalde presenta el senyor Joan Callejón i la senyora Alba Molas.
Diu que a partir d’ara els plens del consistori es faran cada tres mesos. Diu que l’Ajuntament està treballant "per a vosaltres". També diu:
"Farem una reunió del Consell Ciutadà cada tres mesos, no un cop a l’any com s’ha vingut fent."
"Ja hem parlat amb alguna entitat, hem parlat amb els comerciants i entenem la seva preocupació."
"Procurarem que es doni unitat territorial, que les coses es facin coordinant els tres nuclis. Per exemple: ja que coincideixen en el temps la festa major de l’Esquirol i la de Cantonigròs, es podria fer una sola revista de festa major i així augmentaria la difusió [...] Això faria que s’anessin creant sinergies [...] i aprofitem tot el nostre potencial."
"Avui només és presentació. Us atendrem individualment. En un mes haurem parlat amb totes les entitats. Sabem dels dubtes que teniu..."
"En el pressupost del 2013 hi ha hagut una reducció d’un 10% en les aportacions de l’Ajuntament. Nosaltres recuperarem aquest 10% per a les entitats [...] per tal d’aconseguir que hi hagi més activitat, el comerç està desesperat [...]. Avui no és un dia per escoltar les vostres reivindicacions; us escoltarem individualment; ara només serà bo que tothom es presenti..."
Davant de la pregunta de com s’han distribuït les regidories, la senyora Alba Molas diu que ja es dirà oficialment en el ple del 31 d’octubre. L’alcalde intervé i puntualitza la regidora de Cultura és la senyora Alba Molas. La senyora Alba Molas demana que les entitats donin el seu mail, i, després de fer una sèrie de consideracions sobre les tècniques modernes, proposa de crear Twitters de les entitats. Es produeix una intervenció en què es diu que algunes entitats o els seus representants encara van amb carbó. La senyora Alba Molas es justifica dient: “Porto una entitat amb 500 associacions a Barcelona i sé de què parlo...”. Torna a intervenir l’alcalde i li recorda que els emails ja els tenen, que ja són a l’Ajuntament, i que per això són aquí les entitats, perquè se les ha convocat per email.
La senyora Alba Molas insisteix dient que “es tracta d’obrir finestres [...] la comunicació avui en dia és molt ràpida en aquest moments; es tracta senzillament d’aconseguir la intercomunicació, que es reprodueixi la informació de la nostra riquesa cultural i natural del nostre municipi [...]”
Intervenen les entitats. Club Tennis recorda que no ha cobrat els 500 euros del pressupost del 2013. Els jubilats diuen que els va bé fer ioga al pavelló, tot i que hi troben a faltar calefacció. A la pregunta de com funcionen els horaris del pavelló, l’alcalde diu que “només cal demanar-ho i algú els obrirà, que s'hi pot anar a qualsevol hora; el que volem és que vingueu. Aviseu a l’Ajuntament i us vindrem a obrir [...]”
Geganters esperen que es mantingui la situació actual. Altres entitats diuen que ja s’esplaiaran en la reunió individualitzada. Surt l'assumpte de la barana del camp de futbol; l’alcalde diu que van estar parlant amb la Generalitat i que potser no cal barana. El CEE planteja el problema d'on guardar el seu material..
Des de la Comissió d'Agermanament de San Juan de Limay es diu que presentaran la proposta, en la línia de l’any passat, perquè l’Ajuntament porti a l’Assemblea del Fons Català la construcció de l’edifici del CENIC, i que adjuntaran, com cada any, la memòria anual.
CDAC es queixa de com està la web de l’Ajuntament pel que fa a la informació d’activitats de les entitats i de la falta de coordinació. També surt la qüestió de la Coope, de qui hauria de mantenir-ne nets els lavabos, que hi hagi paper higiènic, etc.
Hi ha una pregunta sobre si totes les entitats són a la reunió o no. L'alcalde diu que només hi ha les de L'Esquirol, i que amb les de Cantonigròs i les de Sant Martí ja s'hi reuniran. Algú fa constar la contradicció d'aquest plantejament amb allò de la unitat territorial explicat abans per l'alcalde.
La comissió de festa major diu que està en quadre, que hi ha persones que n’han format part enguany que tenen previst deixar-ho, i que per tant cal anar pensant en la festa de Reis, que no és responsabilitat d’aquesta comissió, i també de les substitucions a la comissió de festa major.
Bàsquet informa que dissabte hi ha el primer partit de lliga.
S’aixeca la sessió a les nou del vespre.

25 d’octubre del 2013

Les sentències sobre Pinsos Casadesús, de les quals informa avui El 9 Nou, es poden llegir a la pàgina web de l'Ajuntament de L'Esquirol, el link de la qual trobareu a l'esquerra d'aquesta pàgina:
23-Oct-13  La Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (secció tercera), ha pronunciat el següent veredicte amb relació a l'apel·lació de la sentència 172/2010, provinent del recurs contenciós-administratiu 711/2007, seguit davant el jutjat contenciós-administratiu 13 de Barcelona.


22 d’octubre del 2013

Des del dia 10 d'octubre ja no som l'equip de govern
__________________________________
INTENTAREM MANTENIR-VOS INFORMATS DES D'AQUEST BLOG DE TOT ALLÒ QUE SIGUI D'INTERÈS PÚBLIC I QUE ARRIBI AL NOSTRE CONEIXEMENT 

L'alcalde Àlex Montanyà i Rifà, un cop nomenat alcalde, va signar, el dia 11 d'octubre, les seves dues primeres resolucions:
La 136/2013 per la qual resol cessar amb efectes immediats el Sr. Rafael Rierola i Moscoso del càrrec d'arquitecte municipal pel qual va ser nomenat, com a personal eventual, per acord del Ple en sessió extraordinària de data 9 de març del 1999.
La 135/2013 per la qual resol declarar extingit per caducitat el contracte de consultoria i assistència d'arquitecte tècnic adjudicat mitjançant resolució d'alcaldia núm 127/06, de data 31 de maig del 2006 al Sr. Joan Portavella Ylla.

Més enllà de les consideracions que, en un proper ple, presentarem, demanarem per escrit al senyor alcalde (per rebre'n resposta per escrit) que ens expliqui si ha previst totes les conseqüències d'aquestes decisions.