28 d’octubre del 2014

PRESENTAT AVUI A REGISTRE DE L' AJUNTAMENT DE L'ESQUIROL
1

Cabrerès i Progrés, grup municipal L’Esquirol
Amb data 10 d'octubre de 2014 el president de la Generalitat va comunicar als ciutadans de Catalunya que era impossible mantenir i fer efectiva la convocatòria a una consulta sobre el futur de Catalunya. El Partit Popular havia recorregut, i el Tribunal Constitucional suspès, la llei de consultes catalana i el decret de convocatòria que se'n deriva.
El ple municipal de L'Esquirol del dia 25 de setembre va aprovar, per unanimitat dels seus assistents l'acord de recolzar la consulta proposat per diverses entitats , amb l'afegitó proposat per Cabrerès i Progrés, afegit al text amb el següent literal:
Si és el cas que, per les raons que siguin, el govern de la Generalitat no convoqués la consulta pel dia 9 de novembre o aquesta fos suspesa, l’Ajuntament de l’Esquirol, aplicant el seu Reglament de participació ciutadana, en base a l’article 29, convocarà a consulta els seus veïns perquè s’expressin respecte de si volen o no que Catalunya sigui un estat, i, si és el cas, si volen que sigui independent o no.
Demanem al senyor alcalde que ens informi per escrit del calendari previst per donar compliment a l'acord del ple per tal que els veïns de L'Esquirol siguin consultats, d'acord amb el seu propi Reglament de Participació, respecte de la seva voluntat pel que fa al futur polític de Catalunya.
L’Esquirol, 21 d’octubre de 2014.
Per Cabrerès i Progrés: Sebastià Riera, Josep Castells i Xavier Pàmies


 2
 
Cabrerès i Progrés, grup municipal L’Esquirol
El Club de tennis de L’Esquirol ha comunicat a tots els seus socis que està treballant amb l’ajuntament en la construcció d’una pista pàdel.
Hem vist la zona on es preveia (se’ns va dir que “en estudi”, en el darrer ple que se’n va parlar) la construcció i hem constatat que ja hi ha obra realitzada (fonaments, bigues, material divers...)
Havíem deduït de les paraules de la regidora de Benestar Social, Gent gran, Cultura, Educació i Hisenda , Tant al ple( hi érem els tres regidors de CiP) com en el Consell escolar (hi assistia el representant de CiP) que el tema del pàdel es tractava d’un tema EN ESTUDI, SENSE CAP DECISIÓ PRESA...
  • Segons l’article 52.2 de la Llei de règim municipal “corresponen al ple les atribucions següents:
Apartat l) alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic
Apartat n).. els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys..
Apartat o) l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos”


Per tant, sol·licitem al senyor alcalde:
  1. Explicació dels acords, si existeixen, amb qualsevol entitat, pública o provada, conduents a la utilització o afectació de espais de domini públic o de propietat municipal, per a una possible construcció i ús de pista (o pistes) de pàdel.
  2. Confirmació o desmentit que s’hagin realitzat ja obres amb aquella possible finalitat.
  3. Si s’ha realitzat obres, a quina partida pressupostària s’imputen les despeses?
  4. La referència feta més amunt a la Llei de règim municipal (article 52.2), és escaient a la situació objecte d’aquest escrit ? I, si ho és, perquè no s’ha sotmès a consideració del ple el procediment que haguera calgut ?
L’Esquirol, 21 d’octubre de 2014.
Per Cabrerès i Progrés: Sebastià Riera, Josep Castells i Xavier Pàmies
20 d’octubre del 2014

S'obre una nova guerra en els corredors dels jutjats ?. 
Noves amenaces ?
Arribarem a fer net, un dia ?