26 de novembre del 2013

Avui entrem al registre de l'ajuntament 
les nostres al·legacions a la proposta d'ordenances fiscals aprovades inicialment per a l'any 2014.


El Ple Municipal, el passat 31 d'octubre, va aprovar inicialment les ordenances fiscals pel proper exercici, de 2014. Un cop publicat al BOPB l'acord d'aprovació, s'obre un termini per a la presentació d'al·legacions, suggeriments o reclamacions. A aquest efecte, i donat que no vàrem donar suport a l'aprovació inicial, presentem les següents
AL·LEGACIONS
Consideracions generals
Des de Cabrerès i Progrés som conscients que l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó no té unes dificultats especials per tal de poder mostrar una bona sostenibilitat econòmica; però això no ha de ser cap impediment per tal que a l'hora de determinar i fixar taxes i impostos municipals es tinguin en consideració criteris de progressivitat fiscal o tributària, de tal manera que de les modificacions que calgui introduir en resultin fórmules que comportin que la pressió fiscal sigui en principi menor amb les rendes més baixes.
Insistim que cal distingir perfectament entre aquelles taxes que corresponen a impostos i aquelles que són aplicables a la prestació de serveis i que, per tant, responen a càlculs estrictament matemàtics i comptables per tal d'acostar el màxim possible els ingressos i les despeses. En el cas dels impostos, però, es tracta d'una funció recaptadora, i, en conseqüència, de manteniment o increment de la capacitat econòmica i financera del mateix Ajuntament.
De la lectura global de la proposta que es va aprovar el dia 31 d'octubre (rebaixa en les taxes per recollida d'escombraries, rebaixa en l'impost sobre vehicles, rebaixa en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys), i lligant-ho amb l'anunci fet pel senyor alcalde davant les entitats que se'ls augmentarà un 10% l'aportació municipal, i també amb l'allargament de mitja hora al matí del servei docent de la llar d’infants, no podem sinó deduir que ens trobem davant d'una política municipal més guiada pel populisme que per criteris socials i polítics fonamentats en un projecte definit.
Per això presentem al·legacions a les ordenances que seguidament es detallen:
Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Com ja vàrem intentar argumentar en el ple de 31 d'octubre, ens costa entendre les raons que justificarien retornar a les tarifes de 2011.
Durant els anys 2012 i 2013 han regit unes tarifes per a l'impost sobre vehicles que havien estat acordades per dos grups municipals, en aquell moment en el govern, amb el criteri d'introduir una lleu progressivitat fiscal en aquest impost. Per entendre'ns, es tracta de considerar que si es proposen augments per a aquest impost, els augments han de ser progressius en funció de la cilindrada dels vehicles, i no pas lineals. L'augment lineal, de fet, carrega molt més els propietaris de vehicles de menys cilindrada i, en principi, de menys luxe.
Ara, en canvi, no només no es respecta aquest criteri sinó que es torna a les tarifes de 2011 (és a dir, de fa tres anys!).
Per tant, proposem que es mantinguin les tarifes existents, i, si fos el cas que el govern municipal considerés i justifiqués la necessitat o conveniència de disminuir-ne l'import, ho fes de manera que es mantingués aquella progressivitat que AUD va aprovar per a les tarifes de 2012 i 2013.
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Davant de la situació de possibles desnonaments per impagament o per altres causes, que caldria detallar, s’hauria d’introduir un apartat en què s'estableixi clarament l'exempció d'aquest impost per a aquelles persones afectades per un procediment de desnonament.
En general, d’altra banda, no tenim cap explicació que justifiqui la rebaixa que es proposa en aquest impost.
Ordenança núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius
En el detall dels conceptes es parla de fotocòpies en A4 i en A3 i en blanc i negre per a cada cas, però no hi ha proposta per a les mateixes fotocòpies si fossin en color.
Pel que fa a la ordenança que regulava la taxa per al subministrament d'aigua, proposem que es torni a incorporar a les ordenances fiscals de l'Ajuntament, encara que només sigui perquè així es podria mantenir el debat , respecte de la imposició de l'empresa concessionària, en seu plenària. D'altra manera, les modificacions en les tarifes de l'aigua queden excloses del coneixement i debat del ple municipal.
L'Esquirol, 26 de novembre del 2013
Per Cabrerès i Progrés, Sebastià Riera Cusí, Pep Castells Casellas i Xavier Pàmies Giménez


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada