20 de desembre del 2013

EL POSSIBLE CANVI DEL NOM DEL MUNICIPI

El grup municipal de Cabrerès i Progrés i el grup municipal de Convergència i Unió, davant de, la almenys dubitativa, actitud del govern municipal respecte al compliment dels acords al respecte, presentem avui 20 de desembre, la següent proposta a l'ajuntament:

Proposta de resolució per ser debatuda i votada en un ple municipal
Justificació de la proposta
El 13 de maig del 2013, dues persones avalades per 393 signatures de veïns i veïnes del municipi van entrar al registre municipal de l‘Ajuntament de Santa Maria de Corcó una sol·licitud demanant que el ple de l’Ajuntament considerés la possibilitat de canviar l’actual nom del municipi, Santa Maria de Corcó, pel de l’Esquirol.
En el ple ordinari celebrat el 18 de juliol del 2013, atenent que les signatures no estaven autentificades i amb la finalitat d’evitar tràmits administratius feixucs per a l’administració local i per als administrats, el ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat (amb vuit vots favorables i cap en contra ni cap abstenció, perquè els tres regidors d’AUD van excusar la seva assistència al ple) assumir com a pròpia la petició dels signants i iniciar un procés de debat que acabés aportant dades suficients perquè els càrrecs electes de l’Ajuntament poguessin prendre una decisió en un ple extraordinari. Així mateix, es va aprovar (1) la creació d’un blog accessible des de la pàgina web de l’Ajuntament perquè tothom qui volgués manifestar dubtes i expressar opinions respectuoses i argumentades les pogués compartir públicament, (2) l’organització de diverses xerrades informatives dirigides per representants dels Departaments de Governació i Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, representants del Registre de la Propietat i especialistes en el tema de la consulta amb la finalitat de poder aclarir i esvair qualsevol mena de dubte a la població, i (3) la creació d’una comissió de treball on participarien regidors dels diferents grups municipals i representants del grup promotor per planificar i tirar endavant el projecte.
El 25 de juliol va tenir lloc la primera reunió d’aquesta comissió, que va proposar dates per a la realització de reunions informatives, va aprovar el text que se sotmetria a consulta als veïns i, a instàncies del càrrec electe d’AUD que hi havia present, va proposar el 15 de desembre del 2013 com a data per votar la proposta de canvi de nom del municipi,.
El 7 de novembre es va convocar la reunió informativa aprovada en el ple del 18 de juliol tant a Cantonigròs com a l’Esquirol.
El 12 de novembre, finalment, en el torn obert d’intervencions del ple ordinari, el senyor alcalde Àlex Montañà va respondre a les preguntes de l’oposició en relació a aquesta qüestió amb una indefinició que ens ha portat, als grups de l’oposició que firmem aquest document, a presentar la proposta que es concreta a continuació.
Argumentació
L’article 29 del Reglament de Participació Ciutadana estableix que l'Ajuntament pot celebrar consultes ciutadanes que el plenari sotmetrà a aprovació per una majoria reforçada, com va ser el cas del ple de 18 de juliol. Això ha de comportar necessàriament mesures d'informació pública garantides per l'Ajuntament, com s'ha fet des d'un blog a la pàgina web de l'Ajuntament i amb la convocatòria de xerrades informatives. Finalment s'estableix que “el resultat de la consulta serà pres en consideració sempre que hi hagi participat més del 50% del padró de persones majors de setze anys”.
D'altra banda el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix clarament que “l'acord de canvi de denominació d'un municipi ha d'ésser adoptat pel ple de l'Ajuntament i requereix el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tots els casos, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. (...) Si en el termini de tres mesos el Govern de la Generalitat no hi formula oposició, l'acord municipal s'ha de considerar com a definitiu i executiu”.
Finalment, l'article 106 del mateix text estableix que els grups o un mínim de tres membres de la corporació poden presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació”.
Proposta d’acord
Atesos aquests antecedents, els sotasignants, càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó, presentem la següent proposta de resolució per ser debatuda i votada en el ple ordinari que s’ha de celebrar dintre la primera quinzena de gener del 2014:
  1. El plenari de l'Ajuntament acorda convocar una consulta per sotmetre a consideració dels veïns del municipi la proposta de canvi de nom del municipi (i canvi automàtic de nom del nucli de l'Esquirol) feta pels promotors anomenats Esquirols que van adjuntar 393 signatures a la seva sol·licitud.
  2. Tots els veïns i veïnes empadronats en el municipi i majors de 16 anys podran expressar el seu vot a la pregunta. Per participar en la consulta s’hauran d’identificar amb un document oficial vigent.
  3. Dintre dels deu dies posteriors al ple del gener del 2014 es farà públic el padró d’habitants que tenen dret a participar en la consulta.
  4. Entre el 28 de gener i l’u de febrer, com millor convingui a l'administració de l'Ajuntament, en un acte públic i anunciat suficientment el secretari procedirà al sorteig per nomenar president o presidenta de les meses i dos vocals, i, en previsió de renúncies, quatre substituts per a cada un dels anteriors nomenats.
  5. Des de l'Ajuntament es garantirà la celebració de la consulta informant-ne oportunament la població entre el 3 i el 18 de febrer, i facilitarà les infraestructures necessàries i el recursos humans i materials que correspongui.
  6. La consulta tindrà lloc el diumenge 20 de febrer del 2014. Hi haurà quatre meses: una a Sant Martí Sescorts, una a Cantonigròs i dues a l’Esquirol. Les meses estaran obertes entre les nou del matí i les dues del migdia.
  7. El recompte de les paperetes serà públic i se n'aixecarà una acta que quedarà arxivada a les oficines municipals amb la resta de documentació que formarà l'expedient de la consulta.
  8. Al ple ordinari del mes de març del 2014 se sotmetrà a consideració dels regidors comunicar o no al govern de la Generalitat la voluntat del plenari de canviar el nom del municipi.


L'Esquirol, 19 de desembre del 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada