12 de gener del 2015

El dia 21 d’octubre de 2014 varem deixar al registre de l’Ajuntament de L’Esquirol un escrit en el que sol·licitàvem a l’equip de govern
..., sol·licitem al senyor alcalde:
a.    Explicació dels acords, si existeixen, amb qualsevol entitat, pública o privada, conduents a la utilització o afectació d’ espais de domini públic o de propietat municipal, per a una possible construcció i ús de pista (o pistes) de pàdel.
b.    Confirmació o desmentit que s’hagin realitzat ja obres amb aquella possible finalitat.
c.    Si s’ha realitzat obres, a quina partida pressupostària s’imputen les despeses?
d.    La referència feta més amunt a la Llei de règim municipal (article 52.2), és escaient a la situació objecte d’aquest escrit ? I, si ho és, perquè no s’ha sotmès a consideració del ple el procediment que haguera calgut ?
Posteriorment, en un ple municipal, el senyor alcalde (veure acta de la sessió 9/2014) es refereix a les obres objecte d’aquella sol·licitud dient que s’han fet “unes actuacions provisionals per poder utilitzar-ho els nens de l’escola”. Tot i que no ho reflecteix l’acta d’aquest ple, des de membres de l’equip de govern es va fer servir l’expressió “sorrera” per a definir els moviments de terra i alçada del mur que es feien (ja s’han acaba) al costat de la caldera de biomassa.
El dia 3 de desembre de l’any passat, quan ja feia 34 dies de l’entrada a registre de l’anterior demanda, varem entrar a registre de l’ajuntament, número 1934, una ampliació de la sol·licitud original en els següents termes:
·         que el senyor alcalde ens confirmi quin és l’objectiu final de les obres que s’estan realitzant al costat de la caldera de biomassa
·         segons quina sigui la resposta a l’anterior qüestió, que ens faciliti, així que estigui emès, còpia de l’informe que, com va dir en el ple el senyor alcalde, ha de redactar el senyor secretari
·         en funció del contingut de les respostes a les anteriors qüestions, entenem que el ple es mereix una disculpa per part del senyor alcalde per haver mantingut que es feien unes obres, amb absolut menyspreu per la veritat cap als assistents al ple, que ja sabia que no responien a allò que es deia.
En aquest escrit fèiem referència a dades del propi ajuntament que desmenteixen les afirmacions del senyor alcalde en el ple: l’existència d’una factura per obres en les pistes de pàdel i firmada i autoritzada per la regidora d’hisenda.
Ens trobem, després de 83 dies, que l’ajuntament no ens ha volgut contestar una pregunta tant senzilla com:
·         confirmar si s’està construint una (o unes) pista de pàdel ?
·         i, si ho ha de gestionar (com ha fet públic i notori un club esportiu) qualsevol entitat o associació privada, informar-nos que aquest objectiu no queda en el marc del supòsit de fet de l’article 52 de la Llei de règim municipal ?
L’Esquirol, 12 de gener de 2015.
Per Cabrerès i Progrés