27 de novembre del 2013

Varem presentar, fa un mes, un seguit de preguntes a l'alcalde i aquí hi ha la resposta:


26 de novembre del 2013

Avui entrem al registre de l'ajuntament 
les nostres al·legacions a la proposta d'ordenances fiscals aprovades inicialment per a l'any 2014.


El Ple Municipal, el passat 31 d'octubre, va aprovar inicialment les ordenances fiscals pel proper exercici, de 2014. Un cop publicat al BOPB l'acord d'aprovació, s'obre un termini per a la presentació d'al·legacions, suggeriments o reclamacions. A aquest efecte, i donat que no vàrem donar suport a l'aprovació inicial, presentem les següents
AL·LEGACIONS
Consideracions generals
Des de Cabrerès i Progrés som conscients que l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó no té unes dificultats especials per tal de poder mostrar una bona sostenibilitat econòmica; però això no ha de ser cap impediment per tal que a l'hora de determinar i fixar taxes i impostos municipals es tinguin en consideració criteris de progressivitat fiscal o tributària, de tal manera que de les modificacions que calgui introduir en resultin fórmules que comportin que la pressió fiscal sigui en principi menor amb les rendes més baixes.
Insistim que cal distingir perfectament entre aquelles taxes que corresponen a impostos i aquelles que són aplicables a la prestació de serveis i que, per tant, responen a càlculs estrictament matemàtics i comptables per tal d'acostar el màxim possible els ingressos i les despeses. En el cas dels impostos, però, es tracta d'una funció recaptadora, i, en conseqüència, de manteniment o increment de la capacitat econòmica i financera del mateix Ajuntament.
De la lectura global de la proposta que es va aprovar el dia 31 d'octubre (rebaixa en les taxes per recollida d'escombraries, rebaixa en l'impost sobre vehicles, rebaixa en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys), i lligant-ho amb l'anunci fet pel senyor alcalde davant les entitats que se'ls augmentarà un 10% l'aportació municipal, i també amb l'allargament de mitja hora al matí del servei docent de la llar d’infants, no podem sinó deduir que ens trobem davant d'una política municipal més guiada pel populisme que per criteris socials i polítics fonamentats en un projecte definit.
Per això presentem al·legacions a les ordenances que seguidament es detallen:
Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Com ja vàrem intentar argumentar en el ple de 31 d'octubre, ens costa entendre les raons que justificarien retornar a les tarifes de 2011.
Durant els anys 2012 i 2013 han regit unes tarifes per a l'impost sobre vehicles que havien estat acordades per dos grups municipals, en aquell moment en el govern, amb el criteri d'introduir una lleu progressivitat fiscal en aquest impost. Per entendre'ns, es tracta de considerar que si es proposen augments per a aquest impost, els augments han de ser progressius en funció de la cilindrada dels vehicles, i no pas lineals. L'augment lineal, de fet, carrega molt més els propietaris de vehicles de menys cilindrada i, en principi, de menys luxe.
Ara, en canvi, no només no es respecta aquest criteri sinó que es torna a les tarifes de 2011 (és a dir, de fa tres anys!).
Per tant, proposem que es mantinguin les tarifes existents, i, si fos el cas que el govern municipal considerés i justifiqués la necessitat o conveniència de disminuir-ne l'import, ho fes de manera que es mantingués aquella progressivitat que AUD va aprovar per a les tarifes de 2012 i 2013.
Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Davant de la situació de possibles desnonaments per impagament o per altres causes, que caldria detallar, s’hauria d’introduir un apartat en què s'estableixi clarament l'exempció d'aquest impost per a aquelles persones afectades per un procediment de desnonament.
En general, d’altra banda, no tenim cap explicació que justifiqui la rebaixa que es proposa en aquest impost.
Ordenança núm. 6. Taxa per expedició de documents administratius
En el detall dels conceptes es parla de fotocòpies en A4 i en A3 i en blanc i negre per a cada cas, però no hi ha proposta per a les mateixes fotocòpies si fossin en color.
Pel que fa a la ordenança que regulava la taxa per al subministrament d'aigua, proposem que es torni a incorporar a les ordenances fiscals de l'Ajuntament, encara que només sigui perquè així es podria mantenir el debat , respecte de la imposició de l'empresa concessionària, en seu plenària. D'altra manera, les modificacions en les tarifes de l'aigua queden excloses del coneixement i debat del ple municipal.
L'Esquirol, 26 de novembre del 2013
Per Cabrerès i Progrés, Sebastià Riera Cusí, Pep Castells Casellas i Xavier Pàmies Giménez


21 de novembre del 2013

Noticia del dimarts 19 de novembre de 2013.
Els dimarts els tres regidors de Cabrerès i Progrés ens reunim a l'ajuntament. L'alcalde va fer canviar el pany i no tenim claus. El truquem i diu que... que ja ens ve a obrir, que marxarà quan acabem.. que s'està pensant si ens donaran o no claus de l'ajuntament... M'he sentit com un col·legial, l'alcalde està a l'ajuntament mentre estem nosaltres tres reunits, esperant que acabem... no fora cas que fem alguna malifeta, tot sols a l'edifici !
Quina serà la propera ?

20 de novembre del 2013

Resum del ple ordinari del 12 de novembre del 2013
Al públic només hi ha tres persones, inclòs un periodista.
L’alcalde excusa la regidora Alba Molas, que diu que “que està a la reunió del Festival Internacional de Música de Cantonigròs”.
S’aproven les actes anteriors, sense cap comentari, per unanimitat. El següent punt proposa l’aprovació del compte general de la corporació del 2012. S’aprova amb l’abstenció de Convergència i Unió, que ho justifica pel fet que no van assistir a la reunió de la comissió de comptes. S’aprova per unanimitat la liquidació trimestral del cànon per la prestació del servei municipal d’aigua potable.
L’alcalde comunica que, com ja es pot veure, el senyor Bagaria forma part de l’equip de govern. Aprofitem per preguntar com s’explica que també se l’hagi nomenat “regidor de Sant Martí”, quan no hi ha regidor de Cantonigròs. I recordem al senyor alcalde que, quan AUD era a l’equip de govern amb CiP, es va debatre sobre la incongruència de tenir regidors per territori que no responen a una funcionalitat. L’alcalde ens diu que els regidors residents a Cantonigròs actuen com a “representants”, mentre que a Sant Martí hi ha una tradició que justifica el nomenament (?).
Diem a l’alcalde que ens hauria agradat que la decisió —que no discutim— de l’alcaldia de concedir l’exempció de les taxes de llicència d’obres en cas d’haver-se produït desperfectes per efecte del temporal passat hagués passat pel ple abans de la concessió d’un bon nombre de llicències amb aquesta exempció. L’alcalde diu que en pren nota.
Precs i preguntes:
Demanem a l’alcalde que expliqui com s’ha produït el cessament dels tècnics, ja que no s’ha aplicat el mateix criteri a tots els tècnics, i si tenen calculat quins costos per a l’Ajuntament poden comportar aquests cessaments. L’alcalde respon que, com que això ja ho vam demanar per escrit, ens contestarà per escrit. Davant la insistència de CiP de demanar si tot i així no pot contestar ara, afirma que no, que no contestarà oralment ara al ple, que ja n’informarà al poble a través del butlletí i a nosaltres per escrit el dia que toqui.
Li preguntem com s’ha interpretar l’afirmació que es fa a la web de l’ajuntament “a part del servei gratuït [d’Internet per wifi a través de la xarxa Guifi], també s’ofereix un servei de pagament, de 10 euros, que inclou ADSL de 6 mg de pujada i 6 de baixada”. Nosaltres entenem que des de la web de l’Ajuntament no es pot facilitar a una empresa determinada la publicitat de les seves ofertes. D’altra banda, recordem al govern municipal que l’Ajuntament té compromisos supramunicipals en telecomunicacions que podrien veure’s afectats per detalls com el que ara qüestionem. Recordem que al municipi hi ha un grup de veïns que es van constituir també en servidors d’Internet i als quals l’Ajuntament no ha tingut en compte, i també demanem explicacions respecte a qui assumeix la instal·lació que s’ha fet d’una antena aquesta setmana a Cantonigròs.
L’alcalde dóna per fet que la despesa ja estava prevista en la gestió anterior, no veu inconvenient en el fet que la web de l’Ajuntament tingui el contingut que té, i insisteix que tot es fa per ajudar els nuclis més disgregats del municipi per tal que puguin accedir a Internet. Convergència i Unió (Pep Mas) coincideix amb les manifestacions de l’alcalde, i no veu cap problema ni irregularitat en el fet que la web faci publicitat del servei.
Demanem a l’alcalde que ens digui com està l’assumpte de la inversió per a la redacció dels projectes per al clavegueram, pels quals s’havia confirmat ja la aportació de 30.000 euros. L’alcalde respon que es van reunir amb la senyora Rosa Carner i que van tractar de la qüestió de la “xarxa” (subvencions de la Diputació), que van recollir tota la informació que havia deixat l’equip de govern anterior, i que hi havia la qüestió d’unes canonades.
Aquí precisem a l’alcalde que la qüestió de les canonades no té res a veure amb els projectes de clavegueram, sinó que es tracta d’uns trams de canonades de transport de l’aigua potable que SOREA havia comunicat que calia canviar urgentment perquè eren obsoletes. També diem a l’alcalde que confon les ajudes de la Diputació amb les del PUOSC de la Generalitat.
Diem al senyor alcalde que li volem fer tres preguntes sobre el nou arquitecte. En primer lloc li preguntem per quina raó s’havia contractat per urgència l’arquitecte senyor XXXXXXXXXX i no a un altre. Se sorprèn. Li aclarim que ens referim a quina relació o coneixença havia fet que fos ell la persona triada i no un altre. Diu l’alcalde que van entrevistar uns quants candidats.
En segon lloc, preguntem al senyor alcalde si sap si el senyor arquitecte municipal interí és o no administrador solidari d’una empresa de “promoció immobiliària, construcció, compra i venda de tota mena de béns immobles, així com urbanització [...]”. L’alcalde diu no tenir-ne coneixement. Aleshores li diem que la tercera pregunta que li volíem fer, sobre si aquesta empresa havia tingut relacions comercials amb el municipi, ja no té sentit.
Convergència i Unió pregunta com està la qüestió de la consulta del canvi de nom del municipi. L’alcalde explica que la conferenciant del Departament de Governació que va venir a la sessió informativa havia explicat el procés, i que calia demanar autorització a Madrid. Li recordem que hi ha un Reglament de Participació Ciutadana aprovat i en vigor, i que creiem que amb això n’hi hauria d’haver prou per organitzar una consulta, el resultat de la qual tindria (com tindria també la que es pogués organitzar segons el criteri de la conferenciant) l’efecte moral i polític que cada regidor considerés oportú, perquè en definitiva és el ple municipal qui té la competència per aprovar o no el canvi de denominació del municipi i de traslladar el resultat de la consulta a la Generalitat de Catalunya. L’alcalde deixa ben clar que ell no farà res al marge de la llei, però nosaltres insistim que, si el procés es fa segons un Reglament de Participació Ciutadana vigent i que ningú ha impugnat, s’estarà fent dins de la llei.
Caldera de biomassa: l’alcalde diu que només falta que el candidat que ha estat escollit per a l’execució de l’obra, VISIOSOLAR, aporti la documentació que se li ha requerit.
També pregunten per què s’ha pagat tot just ara una factura de la pastisseria Parramon de Vic que correspon a la inauguració del pavelló. L’alcalde diu que no s’havia trobat la factura a l’Ajuntament, i que l’han tornat a enviar i s’ha pagat.
S’aixeca la sessió una mica abans de les nou.

10 de novembre del 2013

Amb aquesta incorporació la meitat de l'equip de govern actual la formen regidors que ja estaven en l'equip de govern amb el govern municipal d'en Pep Mas, de Convergència i Unió. Coses de la vida !

5 de novembre del 2013

Per què Cabrerès i Progrés ha votat NO a les ordenances fiscals del 2014

No tenim res en contra de la proposta de rebaixar la taxa per la recollida d’escombraries, ja que les taxes es recapten per cobrir el cost real que es produeix per la prestació d’un servei determinat.

En canvi, no estem d’acord amb la rebaixa de l’impost (impost, no taxa!) sobre els vehicles de tracció mecànica. L’any 2011, l’equip de govern (AUD i CiP en aquell moment) va proposar un increment progressiu en la quota de l’impost de vehicles, que comportava que l’increment fos percentualment més gran a mesura que augmentava la cilindrada dels vehicles. Així es van aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, que també regeixen per a l’exercici del 2013 perquè el 2012 no es va aprovar la proposta de modificació d’ordenances fiscals que va plantejar CiP, llavors ja en minoria en el govern.

En el primer ple sota l’alcaldia d’Àlex Montanyà, s’aproven, amb el vot favorable de AUD i IC-ERC i amb l’abstenció de CiU, unes ordenances fiscals que, pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, tornen exactament als valors del 2011. És a dir, es tira enrere el criteri de carregar més als vehicles de més cilindrada. L’alcalde diu ara que el 2011 ja havia manifestat que no estava d’acord amb l’augment progressiu, encara que en el ple corresponent AUD votés a favor de la proposta de les ordenances pel 2012.