8 de juliol del 2014EL PLE D'AVUI , 8 DE JULIOL DE 2014, HA APROVAT LA SEGÜENT PROPOSTA DE CABRERÈS I PROGRÉS, PER 7 VOTS A FAVOR I TRES EN CONTRA.

El grup municipal de Cabrerès i Progrés proposa l’aprovació d’una resolució del ple de l’Ajuntament de l’Esquirol per la qual aquest ple condemna la conducta del senyor alcalde, senyor Àlex Montanyà Rifà, consistent en l’incompliment continuat de les obligacions que li imposa el Reglament Regulador del Consell Escolar Municipal (CEM), i, encara més, per no haver atès l’exigència legal que es deriva de  la sol·licitud presentada pels membres del Consell Escolar Municipal de convocatòria d’una sessió extraordinària del Plenari d’aquest òrgan, amb registre d’entrada a les oficines del consistori número 622 i datat el 20 de maig del 2014.

El dia 17 de desembre del 2009 el ple va aprovar per unanimitat, amb el vot també del senyor Àlex Montanyà Rifà, la proposta del nostre grup d’iniciar el procés per a la constitució del Consell Escolar Municipal. En el procés de discussió quedava clar que l’objectiu de l’existència d’un Consell Escolar Municipal consisteix a sotmetre a consideració de tots els sectors afectats, i de forma conjunta, totes les qüestions de l’àmbit de la formació i l’educació dels joves del municipi.  Per això, el Consell Escolar Municipal també compta entre els seus membres representants dels grups municipals.

El dia 8 de febrer del 2011 el ple municipal va aprovar per unanimitat el Reglament regulador del Consell Escolar Municipal de l’Esquirol. El vot del senyor Àlex Montanyà Rifà també forma part d’aquesta unanimitat. Aquest Reglament va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de febrer del 2011.

El 17 de novembre del 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva del Consell Escolar Municipal, entre altres amb la representació del grup municipal del qual és cap de llista el senyor Àlex Montanyà Rifà.
El 22 de novembre de 2012 va tenir lloc sessió ordinària del Consell Escolar Municipal, amb l’assistència del senyor Àlex Montanyà Rifà en representació del grup municipal del qual és cap de llista.
El 26 de juny del 2013 va tenir lloc sessió ordinària del Consell Escolar Municipal, sessió en la qual no hi va haver representació del grup municipal d’AUD.
El 12 de gener del 2012 es va constituir en el si del Consell Escolar Municipal una comissió de treball per a la preparació del Reglament d’atenció a la infància i a la família.
El 7 de juny del 2012 es va reunir la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal.
A les oficines municipals hi ha documentació escrita i signada per la secretària tècnica del Consell Escolar Municipal i pel seu president d’aquell moment de totes les reunions esmentades.
A la web de l’ajuntament hi ha penjada la Memòria del curs 2011-2012 que el Consell Escolar Municipal va aprovar en el seu moment. Entre els suggeriments que l’anterior president del CEM va traspassar per escrit a l’actual equip de govern hi havia el de la convocatòria del CEM per a la redacció i aprovació de la Memòria del curs 2012-2013, que s’ha de trametre al Consell Escolar Territorial i als Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament.

Al primer paràgraf de l’article 15 del Reglament s’especifica que el Consell Escolar Municipal es reunirà en plenari com a mínim tres vegades durant el curs escolar. Al paràgraf tercer, d’altra banda, es diu que les convocatòries extraordinàries del Plenari es podran fer a iniciativa del president o per sol·licitud d’un terç com a mínim dels seus membres.

En el ple del 13 de maig passat, arran d’una pregunta de la senyora Rodrigo “sobre la informació apareguda al Facebook de l’escola en què es parla de la construcció d’una pista de pàdel sobre un espai de la piscina que és utilitzat com a pati durant el curs” (cita literal de l’acta d’aquell ple) es va obrir un llarg debat en el qual, entre altres qüestions, “des del públic es lamenta que no se’ls hagi tingut en compte per res. I es diu que s’ha optat per una política de fets consumats, que el fil és posat a l’agulla a punt de cosir”  (cita literal de l’acta del ple). Aquest públic, segons l’acta del ple, estava “format bàsicament per personal docent de l’escola i representants de l’AMPA”

Davant del que interpretem com a considerable mostra d’insatisfacció amb les respostes rebudes durant el ple sobre la qüestió, vist que els grups municipals tampoc havíem estat informats, des de la nostra representació en el Consell Escolar Municipal vam donar suport a la sol·licitud de convocatòria d’un plenari extraordinari que ha de convocar l’alcalde, d’acord amb el Reglament corresponent i tal com s’ha citat més amunt.
En data 20 de maig del 2014, més d’un terç dels membres del Consell Escolar Municipal van presentar al registre municipal la sol·licitud de convocatòria d’un plenari extraordinari del CEM, una entrada que com s’ha dit està registrada amb el número 622.

Fins avui no ha estat convocat el plenari del Consell Escolar Municipal de l’Esquirol, ni ordinàriament ni extraordinàriament.

Insistim que considerem que el sentit final de la creació d’òrgans de participació consisteix a evitar les conxorxes possibles en reunions bilaterals entre l’alcaldia i una de les parts afectades, sigui quina sigui, sense la presència de totes les altres parts igualment afectades.

Així doncs, Cabrerès i Progrés proposa al ple l’aprovació del següent text de condemna a l’actitud de passivitat i de menysteniment de l’alcalde respecte a les normes democràtiques i participatives de què s’ha dotat el mateix Ajuntament, i encara més havent-hi hagut la sol·licitud formal i legal dels representants legals i suficients d’una d’aquestes institucions de participació, que és el Consell Escolar Municipal:

El ple municipal reprova la conducta del senyor Àlex Montanyà Rifà, alcalde de l’Esquirol, pel menysteniment als òrgans de participació ciutadana de què ens hem dotat i als membres representatius del Consell Escolar Municipal, als quals ni tan sols ha respost l’exigència d’una convocatòria sol·licitada el 20 de maig d’enguany.L’Esquirol, 8 de juliol del 2014
Per Cabrerès i Progrés:
Sebastià Riera Cusí, Pep Castells Casellas i Xavier Pàmies Giménez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada